Polyfunkční areál Smíchov

1981 - 2018

Protože je problematika vodního zdroje a přivaděče technické vody pro metro z 80.let nyní medializována a část této medializace je postavena na zkreslených a lživých tvrzeních, uvádíme zde příslušnou dokumentaci k vodním zdrojům a novinové články, aby si případný čtenář udělal názor sám.

Pro úvod bychom uvedli, že nejde o žádnou utajenou stavbu, podle projektové dokumentace a kolaudačního rozhodnutí č.j. HMP-61648/95 z 27.7.1995 (níže v celém znění v příloze) jímací vrty a gravitační přivaděč měly sloužit pro technické centrum metra TC-3 a to pro účely chlazení. S využitím pro zásobování pitnou nebo užitkovou vodou pro veřejnost (jde totiž o vodu z Vltavy pouze filtrovanou pískem v zemi) se nikdy nepočítalo a takové využití by neodpovídalo ani stavebnímu povolení ani kolaudačnímu rozhodnutí, natož pak zdravému rozumu. Průběžná jímací kapacita zdroje je jenom pár litrů technické vody za sekundu. Pro představu výkonu - odběr vody byl v roce 2007 povolen na maximálně 420 m3/měsíčně, a to pro technické účely. Pravidelně prověřovaná kapacita skutečného záložního zdroje Podolská vodárna na druhé straně Vltavy, je 4 000 litrů za sekundu.

Přikládáme také naše poslední návrhy a výzvy k jednání doručené odpovědným orgánům ohledně ochrany vodního zdroje s tím, že doposud přes náhle publikovaný zájem o vodu z Vltavy z našich jímacích vrtů jako zdroje pitné vody pro obyvatelstvo nepřišla jedinná reakce.

Kliknutím na nadpis získáte základní popis problematiky, po kliknutí níže se rozbalí nabídka se souvisejícími dokumenty.

01a Vodoprávní rozhodnutí 1981
01b TZ Prováděcí projekt - Metroprojekt 1988
01c Odborné posouzení gravitačního přivaděče - Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb 1988
02 Zápis z jednání o situování jímacích vrtů 1989
03 Povolení k odběru podzemních vod gravitačního přivaděče 1993
04 Povodí Vltavy - Dohoda o odběru podzemní vody 1994
05a Rozhodnutí o kolaudaci - povolení užívání stavby vodohospodářských objektů 1995
05b Geodetické zaměření vodního díla pro IMIP 1995
06 Základní hydro údaje CGS geofond 2006
07 Stanovisko k žádosti o vydání nového povolení k nakládání s vodami pro technické účely - sníženému odběru - Povodí Vltavy 2007
08 Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami k odběru ze 7mi vrtů s povoleným Qmax=2l/s DP 2007
09 Žádost na DP o zajištění pasportu Přivaděče a jímacích vrtů na pozemních CWI Smíchov 11/2016
10 Odpověď DP na žádost o pasport 12/2016
11 Záznam schůzky firmy HaP se zástupci DP na téma "Stanovení OP vodního zdroje" 4/2017
12 Doklad o předání podkladů Návrhu OP jímacích vrtů vodního přivaděče pro ZTC3 od DP 5/2017
13 Posouzení možností a stanovení podmínek pro stavbu v prostoru jímacích vrtů vodního přivaděče pro ZTC 3 - Metroprojekt 2007
14 Připomínka CWI ke změně Z 2772/OV s ohledem na situování jímacích vrtů 2/2016
15 Závěrečná zpráva HG posouzení vlivu založení projektovaného souboru na odběr podzemní vody - Ekosystém 4/2016
16 Odborné vyjádření znalce ke zprávě Ekosystem - Ing.Jakoubek 6/2016
17 Doplněk č.1 k závěrečné zprávě na základě odborného vyjádření Ing.Jakoubka - Ekosystem 7/2016
18 Přílohy k Doplňku č. 1 závěrečné zprávy HG posouzení vlivu založení - Ing.Štěchovský, Ing.Staněk 10/2016
19 Spolupráce na zastavitelnosti území v oblasti Praha 5 Smíchov - Metroprojekt 12/2016
20 Návrh OP jímacích vrtů gravitačního přivaděče pro ZTC3 - Ekosystem 3/2017
21a Pasportizace GP vody pro ZTC3 - Metroprojekt 10/2017
21b Odborné vyjádření znalce VHS Projekt k návrhu OP vodního zdroje - Ing.Jakoubek 11/2017
21c Schůzka k problematice vrtů na MHMP - zápis 12/2017
22 Aktualizace HG posouzení vlivu založení - Ekosystem 4/2018
23 Aktualizace příloha doplňku č.1 závěrečné zprávy - výkop stavební jámy a pilotové založení - Ing.Staněk 4/2018
24 Doplněk k aktualizaci HG posouzení vlivu založení na odběr podzemní vody - Ekosystem 4/2018
25 Doplněk č. 2 k aktualizaci HG posouzení vlivu založení na odběr podzemní vody - Ekosystem 5/2018
26 Příloha k doplňku č. 2 k aktualizaci HG posouzení vlivu založení stavby na odběr podzemní vody - Ing.Štěchovský, HaP 5/2018
27 Schůzka k problematice vrtů na MHMP - zápis 5/2018
28 Dopis Mgr. Bartákovi MHMP vyjádření ke schůzce na MHMP - CWI Smíchov 5/2018
29 Český hydrometeorologický ústav - vyjádření 6/2018
30a Dopis Ing. Jakoubkovi VHS Projekt - problematika vrtů - CWI Smíchov 6/2018
30b Odpověď VHS Projekt, Ing. Píšová na vyjádření CWI Smíchov 6/2018
30c Dopis Ing. Jakoubkovi VHS Projekt - Poslední výzva CWI Smíchov 8/2018
30d Odpověď VHS Projekt, Ing. Jakoubek x CWI Smíchov - Vyjádření_8/2018
31 Hydrogeologické posouzení - VODNÍ ZDROJE 7/2018
32 Hydrogeologické posouzení vlivu pilotového založení - VODNÍ ZDROJE 10/2018
33 Podklady pro rozhodnutí o stanovení OP vodních zdrojů - VODNÍ ZDROJE 11/2018
34 Žádost CWI Smíchov na stanovení ochranných pásem z 5.12.2018
35 Návrh OP vodních zdrojů podaný DP Praha - zpracovatel OPV 5/2018
36 Žádosti k zrušení stavební uzávěry - DPP, MČ Praha 5, CWI
37 Podání CWI Smíchov ze dne 9.4.2018 na odbor ochrany přírody MHMP - změna vlastníka
38 Dopisy CWI Smíchov ze dne 19.3.2018 adresované Mgr. Bartákovi, na vědomí Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj
39a Dopisy CWI Smíchov ze dne 16.7.2018 adresované Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj
39b Dopisy CWI Smíchov ze dne 7.8.2018 adresované Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj
39c Dopisy CWI Smíchov ze dne 17.8.2018 adresované Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj
39d Odpověď Mgr.Kolínské na dopisy CWI Smíchov z 16.7. a 17.8.2018
40a Dopisy CWI Smíchov na IPR ze dne 6.8.2018 adresované Mgr. Boháčovi
40b Dopisy CWI Smíchov na IPR ze dne 17.8.2018 adresované Mgr.Boháčovi
41 Nabídka na uzavření dohody CWI Smíchov x MHMP x DPP ze dne 14.8.2018 + návrh Trojstranné dohody
42 Žádost CWI na DP o spolupráci na vyřešení majetkových vztahů 22.8.2018
43 Usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 8.10.2018
44 Příkaz Ministerstva zemědělství ze dne 8.10.2018
45 List vlastnictví 4.10.2018
46 Fotodokumentace vrtů 16.11.2016
47 Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 16. 1. 2019
48a Výbor pro územní plán x Vyjádření CWI k připravoané celoměstsky významné změně Z 2772_00
48b Ing. Guth x Vyjádření CWI ke kauze vodních děl a vodního zdroje
48c Mgr. Boháč,IPR x Vyjádření společnosti CWI k připravované celoměstsky významné změně Z 2772_00
48d RNDr. Daniel Mazur x Vyjádření CWI k připravované celoměstsky významné změně Z 2772_00
48e Magistrát hl.m. Prahy x Vyjádření CWI k připravované celoměstsky významné změně Z 2772_00 sídelního útvaru hl.m.Prahy
48f Mgr. Kolínská x Vyjádření CWI k připravované celoměstsky významné změně Z 2772_00
49 CWI SMÍCHOV x DopravníPodnik hl.města Prahy - Reakce na dopis ze dne 17.12.2018
50 Vyjádření VZ_OP Smichov_k_Z 2772_00
51 Výzva a usnesení MHMP ze dne 13.2.2019
52 Výzva k jednání ve věci vodního díla a stavební uzávěry na Smíchově ze dne 19. 2. 2019
53 Odpověď MHMP na žádost o informace
54a Námitky spol. CWI SMÍCHOV s.r.o. ke změně Z 2772_00 Územního plánu
54b Vyjádření CWI k připravované Z 2772_00 na MHMP, primátor, náměstci (6. 2. 2019)
54c Odpověď IPR na dopis ze dne 6. 2. 2019 (1. 3. 2019)
54d Odpověď Doc. Hlaváčka na dopis ze dne 6. 2. 2019 (11. 3. 2019)
55 Odvolání CWI Smíchov proti zamítnutí ÚR (15. 3. 2019)
56 Předání dokumentace doc. Hlaváčkovi (16. 4. 2019)
57 Žádost společnosti CWI Smíchov s.r.o. JUDr. Marvanové (6. 5. 2019)
58 Vyjádření společnosti k vývoji situace v kauze vodních děl a vodního zdroje v lokalitě Nádražní ulice, popis realizovaných kroků a návrhy řešení (6. 5. 2019)
59 Rozhodnutí MŽP ze dne 3. 5. 2019
60 Rozhodnutí MŽP ze dne 6. 5. 2019
61 Vyjádření k žádosti o udělení výjimky se stavební uzávěry ze dne 20. 5. 2019
62 Vyjádření společnosti CWI Smíchov ohledně návrhu vyřešení ochrany vodního zdroje v lokalitě Nádražní ulice ze dne 24. 5. 2019
63 Poskytnutí informací od DPP hl. m. Prahy ze dne 28. 5. 2019
64 Žádost CWI Smíchov s.r.o. o poskytnutí dokumentace ze dne 3. 6. 2019
65 Žádost o zaslání stavebního povolení ze dne 4. 6. 2019
66 Vyjádření spol. CWI Smíchov ze dne 6. 6. 2019
67 Dopis Doc. Hlaváčka ze dne 26. 6. 2019 doručený 28. 6. 2019
68 Žaloba na určení vlastnictví ze dne 27. 6. 2019
69 CWI Smíchov - Oznámení o vyhovění výzvě - podání určovací žaloby ze dne 1. 7. 2019
70 Upozornění na nesprávné podklady, adresováno Ing. Krátkému, Povodí Vltavy, ze dne 3. 7. 2019
71 Výzva ke zjednání nápravy, adresováno Ing. Friedelovi, Povodí Vltavy, ze dne 3. 7. 2019
72 Opatření proti nečinnosti ze dne 15. 7. 2019
73 Usnesení o podjatosti zde dne 15. 7. 2019
74 Rozhodnutí Dopravního podniku hl. m. Prahy ze dne 8. 7. 2019
75 Urgence společnost CWI Smíchov s.r.o.
76 Rozhodnutí o poskytnutí informace
77 Odvolání CWI Smíchov s.r.o. proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne 27. 7. 2019
78 Aktualizovaný návrh dohody MHMP a CWI Smíchov s.r.o. ze dne 30. 7. 2019
79 Žádost o naléhavou schůzku adresovaná PhDr.Ivanu Bartošovi, PhD. ze dne 30. 7. 2019
80 Potvrzení závazného stanoviska generálním ředitelstvím HZS ČR MV ze dne 2. 5. 2019
81 Odpověď na žádost o poskytnutí informací od Povodí Vltavy ze dne 29. 7. 2019
82 Sdělení Povodí Vltavy k dopisu z 3.7.2019 ze dne 29. 7. 2019
83 Stanovisko MHMP k výzvě ke zjednání nápravy ze dne 30. 7. 2019
84 Aktualizovaný návrh dohody MHMP a CWI Smíchov ohledně řešení ochrany jímacích vrtů a odstranění stavební uzávěry na Smíchově ze dne 31. 7. 2019
85 Rozhodnutí HZS ČR ze dne 2. 8. 2019
86 Vyjádření ČTK ze dne 5. 8. 2019
87 Návrh na učinění opatření proti nečinnosti ze dne 7. 8. 2019
88 Odvolání proti usnesení Rady hl. m. Prahy, 19. 8. 2019
88.1 Příloha č. 1 odvolání
88.2 Příloha č. 2 odvolání
88.3 Příloha č. 3 odvolání
88.4 Příloha č. 4 odvolání
88.5 Příloha č. 5 odvolání
88.6 Příloha č. 6 odvolání
88.7 Příloha č. 7 odvolání
88.8 Příloha č. 8 odvolání
88.9 Příloha č. 9 odvolání
89 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. ze dne 5. 9. 2019
90 Hydrogeologické vyjádření k záměru novostavby polyfunkčního areálu z hlediska ochrany vodního zdroje ZTC3 ze srpna 2019
90a Předložení Hydrogeologického vyjádření Dopravnímu podniku hl. m. Prahy dne 9. 9. 2019
90b Předložení Hydrogeologického vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy dne 9. 9. 2019
90c Předložení Hydrogeologického vyjádření Povodí Vltavy dne 9. 9. 2019
91 Výzva a námitka adresované MhmP OOP ohledně ochrany vodního zdroje, 13. 9. 2019
92 Návrh na vyhotovení a podání společného prohlášení CWI Smíchov a DPP, 17. 10. 2019
93 Vyjádření společnosti CWI Smíchov k otázce ochraně vodního zdroje ZTC3 na pražském Smíchově, 22. 10. 2019
94 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb., 25. 10. 2019
95 Návrh na učinění opatření proti nečinnosti, 11. 11. 2019
96 Odpověď MHMP na žádost o poskytnutí informací, 22. 11. 2019
97 CWI Smíchov x KŠD Legal - Návrh na vyhotovení a podání společného prohlášení ve věci návrhu na stanovení ochranných pásem, 14. 11. 2019
98 CWI SMÍCHOV x Magistrát hl.m.Prahy_Hřib_Hlubuček - Upozornění na urgentní potřebu zajištění ochrany vodního zdroje, 9. 12. 2019
99 CWI Smíchov x MHMP - Vyjádření k odpovědi na žádost o poskytování informací s přílohami, 9. 12. 2019
100 KŠD LEGAL Návrh společného prohlášení, 10. 12. 2019
101 Ochrana před nečinností, CWI Smíchov x MMR, 20. 1. 2020
102 Urgence odvolání, CWI Smíchov x MHMP, 20. 1. 2020
103 Usnesení MHMP ze dne 15. 1. 2020
104 Vyjádření DPP k demolici areálu IDS, 16. 12. 2019
105 Reakce MHMP, 6. 1. 2020
106 Sdělení k žádosti o informace o probíhajícím řízení, MHMP, 17. 12. 2019
107 Výzva MHMP k odstranění nedostatků žádosti, 9. 12. 2019
108 Rozhodnutí MČ Praha 5 o žádosti na obnovu řízení, 7. 4. 2017
109 Příkaz MŽP k postoupení věci, 13. 1. 2020
110 Odpověď společnosti CWI Smíchov s.r.o. na výzvu k odstranění nedostatků žádosti, 10. 1. 2020
111 Výzva MMR ohledně namítané nečinnosti, 28. 1. 2020
112 Dopis společnosti CWI Smíchov s.r.o Pirátské straně s přílohami, 28. 1. 2020
113 Výzva k zjednání nápravy a upozornění společnosti CWI Smíchov na rozdílný a nerovný přístup, 30. 1. 2020
114 CWI Smíchov x MHMP_ MČ Praha 5 - výzva k zjednání nápravy a k připojení se k návrhu na obnovu řízení, 30. 1. 2020
115 CWI Smíchov x Magistrát hl. m. Prahy - výzva ke zjednání nápravy a k připojení se k návrhu na obnovu řízení, 30. 1. 2020
116 Zápis ze 4. jednání Rady hlavního města Prahy, 27. 1. 2020
117 Reakce MHMP na upozornění na zásadní porušování zákonnych povinností, 4. 2. 2020
118 Shrnující vyjádření CWI Smíchov a Výzva k neodkladnému vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje, 18. 2. 2020
119 Doplnění odvolání podaného na MMR, 20. 2. 2020
120 Námitky proti Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavební záměr nazvaný - Nádražní,č. akce 328, Praha 5, 21.2.2020
121 Odpověď MHMP na žádost o poskytnutí informace, 24. 2. 2020
122 Návrh na učinění opatření proti nečinnosti Odpůrce dle správního řádu, 9. 3. 2020
123 Druhé doplnění odvolání odeslané MHMP a MMR, 9. 3. 2020
124 Opětovná žádost na Povodí Vltavy, 9. 3. 2020
125 Žádost na ochranu před nečinností Odpůrce, 27. 3. 2020
126 Vyjádření a výzva CWI Smíchov adresované MHMP, 24. 4. 2020
127 Vyjádření CWI Smíchov, žádost o poskytnutí informací a upozornění, 27. 4. 2020
128 Návrh na učinění opatření proti nečinosti, 7. 5. 2020
129a Podání - MŽP, 20. 5. 2020
129b Podání - Senátní komise VODA-SUCHO, 20. 5. 2020
130 Upozornění ČT ohledně nedodržování Kodexu ČT, 3. 6. 2020
131 Výzva CWI Smíchov k okamžité nápravě, 18. 6. 2020
132 Sdělení správce povodí, 15. 6. 2020
133 Vyjádření CWI Smíchov ke stanovisku odboru bezpečnosti MHMP, 3. 8. 2020

prosinec 2018 - srpen 2019
Zveřejněné novinové články, mediální prezentace a související komunikace

181128 Mail - Otázky LN Ondřeje Koutníka -> Urban developers, Hlaváček&partner
181130 Mail - Odpovědi Mgr.Březiny -> LN Ondřeji Koutníkovi
    Příloha k mailu
181205 Mail - Odpověď LN Ondřeje Koutníka -> Mgr.Březinovi
181205 Článek "Praha svádí boj o utajený zdroj vody" (Lidové noviny, 5.12.2018)
181206 Článek "Tajemnou firmu láká vodní klenot" (Lidové noviny, 6.12.2018)
181206 Mail - Reakce Mgr.Březiny na články LN -> LN Ondřeji Koutníkovi
    Rozhodnutí o kolaudaci - povolení užívání stavby vodohospodářských objektů 1995 - 05a
    Posouzení možností a stanovení podmínek pro stavbu v prostoru jímacích vrtů vodního přivaděče pro ZTC 3 - Metroprojekt 2007 - 13
    Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami k odběru ze 7mi vrtů s povoleným Qmax=2l/s DP 2007 - 08
    Žádosti ke zrušení stavební uzávěry - DPP, MČ Praha 5, CWI - 36
    Dopis Mgr.Kolínské - Vyjádření CWI Smíchov s.r.o. ohledně rozhodnutí o povolení výjimky (16.7.2018) - 39a
    Dopis Primátorce Mgr.Krnáčové, MBA - Nabídka CWI Smíchov na uzavření Trojstranné dohody (14.8.2018) - 41
    Návrh konceptu Trojstranné dohody - 41
    Mail - Mgr.Březiny -> Generálnímu ředitel DP Mgr.Gillarovi (10.9.2018)
    Mail - Odpověď Mgr.Gillara -> Mgr.Březinovi (11.9.2018)
    Mail - Mgr.Březiny -> DP - Mgr.Charvátové (11.9.2018)
    Mail - Odpověď Mgr.Charvátové -> Mgr.Březinovi (18.9.2018)
    Mail - Odpověď Mgr.Březiny -> Mgr.Charvátové (26.9.2018)
181207 Článek "Londýnská mlha na pražskou vodou" (Lidové noviny, 7.12.2018)
190102 Článek "Tajemný developer tlačí na radnici" (Lidové noviny, 2.1.2019)
190103 Článek "Developerovi brání ve výstavbě voda pro ..." (název krácen) (Hospodářské noviny, 3.1.2019)
190108 Žádost o uveřejnění odpovědi dle §10 zákona č.46/2000 Sb., tiskového zákona
190111 Článek "Neprůhledná firma CWI Smíchov naléhá na radu hlavního města" (Česká pozice, 11.1.2019)
190114 Článek "Tajemý developer si nárokuje kus metra" (LIDOVKY.cz, 14.1.2019)
190115 Vyjádření CWI SMÍCHOV a žádost o zjednání nápravy (15. 1. 2019)
190116 Článek "V tajemné vodní kauze se vynořuje jméno exšéfa ČEZ Martina Romana" (LIDOVKY.cz, 16.1.2019)
190128 Článek "Tanec Krnáčové u vodního pokladu, bývalá radní Plamínková se pustila do pražské exprimátorky" (LIDOVKY.cz, 28.1.2019)
190204 Článek "Hřib brzdí tajemné developery. Vodní poklad na Smíchově chce ochránit" (LIDOVKY.cz, 4.2.2019)
190211 Dotaz p. Koutníka na Mgr. Březinu
190211 Odpověď Mgr. Březiny p. Koutníkovi
190219 Žádost o schůzku od p. Bejšovce z Českého rozhlasu
190219 Odpověď Mgr. Březiny p. Bejšovcovi
190219 Komunikace p. Marka z České televize s UDI ohledně žádosti o rozhovor
190219 Článek "Cenný zdroj vody na Smíchově zřejmě nebyl součástí obchodu" (Česká pozice, 25.2.2019)
190226 Mail - odpověď Ing. Menšíka p. Markovi
    Prohlášení CWI Smíchov
190303 Článek "Chtěl kus metra s cenným vodním zdrojem pro Prahu. Teď tajemný developer couvá" (LIDOVKY.cz, 3.3.2019)
190513 Článek "Český developer postaví v Bělehradu novou čtvrť za osm miliard" (E15, 13.5.2019)
190722 Článek "Tajemný stavitel v hanácké mlze. Kdo stojí za ohrožením vodního pokladu na Smíchově?" (LIDOVKY.cz, 22.7.2019)
190729 Článek "Stavitel žene kauzu "voda" k soudu" (Lidové noviny, 29.7.2019)
190803 Článek "Praha bude rozhodovat o zdroji vody" (Lidové noviny, 3. 8. 2019)
190806 Článek "Kanceláře mají stopku" (Blesk, 6. 8. 2019)
190806 Článek "Radní vzali vodní klenot pod ochranu" (Lidové noviny, 6. 8. 2019)
190806 Článek "Zdroj vody pozastavil stavbu u nádraží" (Mladá fronta DNES, Praha DNES, 6. 8. 2019)
190806 Článek "V Nádražní ulici se kvůli zdroji vody stavět nebude" (Právo, Praha - Střední Čechy, 6. 8. 2019)
190809 Článek "V kauze 'voda' kuli pikle úředníci" (Lidové noviny, 9. 8. 2019)
190815 Článek "Záhadný vodní zdroj mění budoucnost Smíchova" (Pražský zpravodaj, 15. 8. 2019)
01 Žádost DPP ze dne 24.1.2017 o zrušení stavební uzávěrky adresovaná náměstkovi Dolínkovi - 36
02 Žádost MČ P5 ze dne 20.10.2016 o zrušení stavební uzávěrky adresovaná náměstkovi Dolínkovi - 36
03 Nabídka uzavření dohody CWI Smíchov ze dne 14.8.2018 + návrh Trojstranné dohody - 41
04 Podání CWI Smíchov ze dne 9.4.2018 na odbor ochrany přírody MHMP - 37
05 Zápis z jednání na MHMP ze dne 2.5.2018, a reakce CWI Smíchov na zápis z jednání - 27
06a Dopisy CWI Smíchov ze dne 19. 3. adresované Mgr. Bartákovi, na vědomí Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj - 38
06b Dopisy CWI Smíchov ze dne 16.7.2018 adresované Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj - 39a
06c Dopisy CWI Smíchov ze dne 7.8.2018 adresované Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj - 39b
06d Dopisy CWI Smíchov ze dne 17.8.2018 adresované Mgr. Kolínské, radní odpovědné za územní rozvoj - 39c
07a Dopisy CWI Smíchov na IPR ze dne 6. 8. 2018 adresované Mgr. Boháčovi - 40a
07b Dopisy CWI Smíchov na IPR ze dne 17. 8. 2018 adresované Mgr. Boháčovi - 40b
08 Usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 8.10.2018 - 43
09 Příkaz Ministerstva zemědělství ze dne 8.10.2018 - 44
10a Posudky posuzující Projekt polyfunkčního centra Smíchov - Ekosystém z dubna 2018 - 22
10b ČHÚ - Vyjádření k stavbě adninistrativní budovy Praha Smíchov z května 2018 - 29
10c Posudky posuzující Projekt polyfunkčního centra Smíchov - červenec 2018 -31
10d Posudky posuzující Projekt polyfunkčního centra Smíchov - říjen 2018 - 32
11 Žádost CWI Smíchov na stanovení ochranných pásem z 5.prosince 2018 - 34
11a Vodní zdroje - říjen 2018 -návrh ochranných pásem vodních zdrojů - 33
11b Vodní zdroje - situace - ochranná pásma Smíchov - 33

Tyto stránky nelze zobrazit v prohlížeči Internet Explorer verze 9 a nižší. Trváte-li na použití tohoto prohlížeče, použijte, prosím, verzi 10 nebo vyšší. Alternativou je použít prohlížeč Firefox nebo Chrome.

loading